Tạo nhiều Views với Tinder Style Swipe-To-Choose

58

Đây là bài hướng dẫn từng bước tạo ra các view dạng thẻ với Tinder style các animations dragging từ Nimrod Gutman.

Đặc biệt, bài viết sẽ bao gồm:

  • Thiết lập các image view có thể kéo được.
  • Thay đổi rotation và scale trong khi hình ảnh đang được kéo đi để phù hợp với những hiệu ứng thấy được trong ứng dụng Tinder.
  • Thêm các hình ảnh phủ lên như hình ảnh được kéo đi.
  • Thực hiện diễn hoạt với các hành động lựa chọn.

Bạn có thể tìm thấy bài hướng dẫn ở Nimrod Gutman’s blog.

Richard Kim cũng đã đưa ra một ví dụ hay, được gọi là TinderSimpleSwipeCards dựa trên bài hướng dẫn của Nimrod, thêm vào một số tuỳ biến ngắn gọn và đây là một animation cho thấy ví dụ của Richard khi được thực hiện:

Bạn có thể tìm thấy TinderSimpleSwipeCards trên github

Nguồn: IDE Academy via Maniacdev