Sử dụng những class visual effect mới trong iOS 8

67

Đây là bài viết hay từ tác giả Ryan trong việc tạo ra những blurs (vết mờ) và sử dụng class visual effects mới trong iOS 8.

Chủ đề này bao gồm những hướng dẫn:

  • Làm thế nào để thuật toán điển hình Gaussian blur làm việc được.
  • Làm thế nào để sử dụng blurs cho việc cải thiện thiết kế của ứng dụng.
  • Chụp ảnh màn hình và áp dụng blur.
  • Thêm vào hiệu ứng rung cho một blur (với UIVibrancyEffect).
  • Tạo những kiểu hiệu ứng blur khác nhau (với UIBlurEffect).

Bạn có thể tìm bài hướng dẫn ở đây

Nguồn: IDE Academy via Maniacdev