Tài liệu Internet of Things with Swift

286

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách lập trình app sử dụng APIs native của Apple dành cho Internet of Things (Mạng lưới vạn vật kết nối) gồm Apple Watch, HomeKit và Apple Pay.

Quyển sách sẽ miêu tả cách thức và lý do đằng sau mỗi chủ đề, giải thích các pattern thiết kế chuyên biệt của Apple khi người viết rút ra được các bài học đằng sau các ứng dụng nổi tiếng.
The Internet of Things không bị giới hạn trong các thiết bị Apple mà còn hướng dẫn cách để dựng giao diện với các thiết bị phần cứng bên thứ 3 nổi tiếng như Fitbit và Raspberry Pi và các generic interfaces như Restful API và HTTPS.

LINK TẢI TẠI ĐÂY