Xây dựng giao diện theo form trong Interface Builder

64

YALField là một mã nguồn chứa các thành phần được submit từ Yalantis, làm cho việc tạo ra những giao diện người dùng theo form dễ dàng hơn trong interface builder.

YALField hỗ trợ nhiều kiểu khác nhau  của input fields, những bản mẫu đẹp được bao gồm sẽ cho thấy nhiều loại khác nhau của những input fields đang sẵn có và cách mà sử dụng các thành phần đó trong interface builder.

Link: github.com

Nguồn: IDE Academy via maniacdev.com