Tạo ra Interactive App Walkthroughs

39

Coach marks là cách tuyệt vời để làm nổi bật những component cho người dùng. Instructions là thư viện được viết bằng Swift từ Frédéric Maquin, cho phép tạo ra các hướng dẫn xuyên suốt trong màn hình với những thông tin được thiết kế độc đáo.

Instructions cung cấp một số tính năng cho việc tạo ra những views tuỳ biến với những vị trí, làm nổi bật lên những views đặc biệt, hỗ trợ định hướng người dùng và nhiều hơn nữa. Việc sử dụng Instructions giúp nhanh chóng tạo ra sự tương tác giữa người dùng với ứng dụng.

Link: github.com

Nguồn: IDE Academy via maniacdev.com