Tạo nhanh chóng và mở rộng Table Views đơn giản

76

AVLighterTableViewController là thư viện viết bằng Swift được submit bởi Angel Vasa, nó giúp đơn giản hoá đáng kể việc tạo những table views đơn giản và mở rộng hơn với dữ liệu.

Tại sao là AVLighterTableViewController?

Đối với một iOS Developer, chúng ta cần sử dụng UITableView như là một thành phần cơ bản nhất cho bất kỳ một project nào và chúng ta cần implement delegate và datasource cho mỗi Viewcontroller nhưng giải pháp đưa ra là chúng ta chỉ cẩn tạo một class bao gồm delegate và datasource mà nó sẽ xử lý tất cả.

Sample code:

 

Link: github.com

Nguồn: IDE Academy via maniacdev.com