UITextField-Navigation – Điều hướng giữa các Text Fields

69

UITextFieldNavigation từ T-Pham là thư viện mã nguồn mở cho phép bạn thêm những button vào bàn phím để user chuyển đổi giữa các text fields khác nhau.

UITextFieldNavigation có thể thực hiện bằng code hoặc trên interface builder. Rất dễ dàng để thiết lập những text field kế tiếp.

UITextField-Navigation thêm những nút next, previous và done vào bàn phím cho UITextFields của bạn. Nó cho phép bạn xác định text field tiếp theo bằng Interface Builder hoặc bằng code. Sau đó, bạn có thể click text field trước đó hoặc kế tiếp của mỗi UITextField 1 cách dễ dàng.

UITextField-Navigation

Usage

Basic

Bạn có thể thiết lập thuộc tính nextTextField cho mỗi UITextField trên Interface Builder hoặc bằng code. Thuộc tính previousTextField sẽ được tự động thiết lập cho những UITextField còn lại.

Ví dụ:

Lưu ý rằng thuộc tính nextTextField và previousTextField không được lưu trữ lại.

Capturing taps

Để sử dụng các nút next, previous và done, gán 1 delegate cho UITextField của bạn trên Interface Builder hoặc bằng code. Sau đó thực hiện protocol UITextFieldNavigationDelegate cho delegate này. Lưu ý rằng bạn phải khai báo rõ ràng các delegate để phù hợp với protocol cho nó làm việc.

UI Customization

Using UIAppearance

Thay đổi các appearance proxy của các class UITextFieldNavigationToolbar và UITextFieldNavigationToolbarButtonItem để tuỳ biến thanh navigation cho tất cả các text fields.

 

Directly and adding more buttons

Ngoài ra bạn có thể thay đổi giao diện trực tiếp cho mỗi thanh navigation bằng cách truy cập vào thuộc tính textFieldNavigationToolbar của 1 text field.

 

Installation

CocoaPods

Thêm những dòng sau vào Podfile:

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github