UICollectionView với hiệu ứng rút gọn

74
IDE Academy Online Shop
IDE Academy Online Shop

RSKCollectionViewRetractableFirstItemLayout là mã nguồn mở collection view layout dạng lưới từ tác giả Ruslan Skorb cho phép bạn thêm 1 item tự động rút gọn lên top của collection views.

View rút gọn trên top được khởi tạo với layout tự động mở rộng và rút gọn khi người dùng kéo xuống và cung cấp 1 ví dụ về layout dạng lưới với 1 thanh tìm kiếm có thể rút gọn được.

RSKCollectionViewRetractableFirstItemLayoutExample

Installation

RSKCollectionViewRetractableFirstItemLayout yêu cầu iOS 7.0 hoặc mới hơn.

Thêm dòng sau vào Podfile nếu cài đặt bằng CocoaPods, sau đó chạy lệnh pod install:

Demo

Build và run RSKCollectionViewRetractableFirstItemLayoutExample project bằng Xcode để xem RSKCollectionViewRetractableFirstItemLayout hoạt động như thế nào.

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github