TimelineTableViewCell – Tạo Timeline Views

66

TimelineTableViewCell từ Zheng-Xiang Ke là các thành phần UI mã nguồn mở cung cấp 1 view dạng timeline được thực hiện bằng cách tuỳ biến UITableViewCell bằng Swift 3.0.

TimeLineTableViewCell cung cấp 1 cú pháp rõ ràng để thực hiện việc tuỳ biến table views của bạn với tuỳ chỉnh màu sắc, ảnh thumbnail ở mỗi cột mốc thời gian, kích thước bubble và kích thước của dòng/điểm.

timelineTableView

Requirements

  • iOS 8.0 or higher
  • Swift 3.0

Installation

Thêm dòng sau vào Podfile nếu bạn cài đặt bằng CocoaPods, sau đó run pod install:

Usage

Import

Integration

Register Nib (Sử dụng file Xib)

Dequeue (Cơ chế Dequeue)

TimelinePoint

Một điểm trong dòng đại diện bởi 1 đối tượng TimelinePoint.

var diameter: CGFloat đường kính của 1 điểm trong dòng (mặc định 6.0)
var lineWidth: CGFloat độ dày của điểm (mặc định 2.0)
var color: UIColor màu sắc của mỗi điểm trong dòng (mặc định UIColor.black)
var isFilled: Bool lắp đầy điểm trong dòng (mặc định false)

Initializers

Timeline

Dòng trong cell được đại diện bởi 1 đối tượng Timeline và được chia bởi các điểm thành dòng trước và dòng sau.

var width: CGFloat độ dày của dòng (mặc định 2.0)
var frontColor: UIColor màu sắc của dòng trước (mặc định UIColor.black)
var backColor: UIColor màu sắc của dòng sau (mặc định UIColor.black)

Initializers

TimelineTableViewCell

Một cell được đại diện bởi 1 đối tượng TimelineTableViewCell.

titleLabel: UILabel! tiêu đề trong bubble
descriptionLabel: UILabel! đoạn mô tả
lineInfoLabel: UILabel! thông tin về dòng đó
thumbnailImageView: thumbnailImageView! ảnh thumbnail
var bubbleRadius: CGFloat độ bo góc của bubble (mặc định 2.0)
var bubbleColor: UIColor màu sắc của mỗi bubble (mặc định .init(red: 0.75, green: 0.75, blue: 0.75, alpha: 1.0))

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github