Thư viện xem ảnh và download ảnh với INSPhotoGallery

66

INSPhotoGallery là một thư viện UI về photo gallery hiện đại được phát triển bằng ngôn ngữ Swift cho iOS.

insphoto

INSPhotoGallery có thể download ảnh và thêm vào đó nó cho phép chúng ta can thiệp logic code nhiều hơn, chúng ta cũng có thể tạo một custom overlay khác nếu cần thiết. Ngoài ra, thư viện này cũng hỗ trợ những tương tác như Zoom ảnh, lướt ảnh để đóng, v.v. Thư viện này lấy cảm hứng từ NYTPhotoViewer

CocoaPods

Thêm dòng code sau vào file Podfile và chạy lệnh pod install.

Sử dụng

Custom Photo Model

Chúng ta có thể tạo photo model thay vì sử dụng INSPhoto mặc định. Mặc định hình ảnh sẽ không được cache lại. Các bạn có thể cache hình với một cơ chế nào đó ví dụ như HanekeSwift và sử dụng INSPhotoViewable protocol.

Nguồn IDE Academy via Github