Thư viện tạo Segmented Control với Animations dạng Fluid

68

SJFluidSegmentedControl là thư viện các thành phần dựa trên Swift 3.0 từ Sasho Jadrovski cung cấp 1 segmented control với animations dạng “fluid” di chuyển giữa các lựa chọn.

SJFluidSegmentedControl có thể được thực hiện với code hoặc bên trong interface builder với màu sắc, bo góc và shadow tuỳ biến.

sample

Requirements

 • iOS 9.0+
 • Xcode 8.0+
 • Swift 3.0+

Features

 • Dễ dàng thiết lập
 • Một vài lựa chọn có thể tuỳ biến

Installation

Để cài đặt thông qua CocoaPods, thêm những dòng sau vào Podfile và chạy lệnh pod install:

Usage

Interface Builder

 1. Kéo thả 1 UIView vào màn hình.
  • Bằng cách thiết lập background color của view này, bạn cũng sẽ thiết lập luôn background color của segmented control.
 2. Thay đổi class của nó thành SJFluidSegmentedControl.
 3. Kết nối nó với data source.
 4. Thực hiện 1 hàm bắt buộc của data source mà nó trả về số lượng segments trong segmented control:

Ngoài ra, bạn có thể thiết lập các cornerRadius, Format, selectedSegmentTextColor, selectorViewColor, applyCornerRadiusToSelectorView, gradientBounceColor, shadowShowDuration, shadowHideDuration và thuộc tính shadowsEnabled bằng cách sử dụng các Attributes inspector.

attributes

Using Code

Nó rất giống với việc sử dụng bằng Interface Builder, bạn chỉ cần thiết lập các tuỳ biến trong code. Có vài methods để làm điều này, đây là 1 ví dụ:

Để reload lại dữ liệu của đối tượng này, chúng ta thực hiện lệnh:

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github