Thư viện Swift hỗ trợ xử lý quyền trong app

60

Ide Academy giới thiệu tới các bạn library Permission cung cấp một API thống nhất cho việc làm việc với các permissions và bạn có thể dễ dàng thiết lập chúng.

Sử dụng Permission bạn có thể dễ dàng đánh dấu quyền và gợi ý người dùng họ cần thay đổi các quyền trong thiết bị của họ.

Usage

Permission

Permission.swift PermissionStatus.swift

Supported permissions:

PermissionType.swift PermissionTypes/

PermissionAlert

PermissionAlert.swift

Khi lần đầu tiên bạn gửi yêu cầu một quyền, một bảng thông báo alert sẽ hiển thị lên cho người dùng. Nếu bạn yêu cầu một quyền đã bị denied/disabled, một PermissionAlert sẽ được hiển thị. Bạn có thể muốn thay đổi những mặc định titlemessagecancel, settings:

Để không bị mất đi cơ hội duy nhất của bạn hiển thị alert của system, bạn có thể hiển thị một alert permission trước. Xem thêm bài viết này để có nhiều thông tin hơn.

Alert của hệ thống sẽ chỉ được hiển thị nếu người dùng chọn “Give Access”.

PermissionSet

PermissionSet.swift

Sử dụng  PermissionSet để kiểm tra trạng thái của một nhóm các Permission và để tái sử dụng khi một quyền được yêu cầu.

PermissionButton

PermissionButton

Một PermissionButton gửi yêu cầu một quyền khi chọn và cập nhật chính nó lúc nó nằm dưới khung trạng thái quyền thay đổi.


PermissionButton là subclass của UIButton. Tất cả các getters và setters của UIButton đều tương đương trong PermissionButton.

Example

 

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github