Thư viện Swift giúp dễ dàng tạo màu riêng từ một hình ảnh

78

Ide Academy giới thiệu đến các bạn thư viện UIImageColors từ jathu cho phép bạn dễ dàng khởi tạo một màu riêng đơn giản từ một tấm hình tương ứng giống như cách mà Itunes lấy màu dựa trên bìa của một album.

UIImageColors

Itunes lấy các màu sắc chủ đạo và nổi bật nhất của một tấm hình.

UIImageColors có những cú pháp rất đơn giản và ví dụ dưới đây sẽ cho thấy cách làm thế nào để thu thập màu sắc từ một tấm hình:

Synchronous:


Asynchronous:

UIImageColors là một struct chứa 4 UIColor khác nhau:


Trả về một đối tượng UIImageColors. Các hình ảnh mẫu được thay đổi kích thước lại để có chiều ngang 250px và tỷ lệ với chiều cao. Khối này này trong main thread.

Trả về một đối tượng UIImageColors với một tấm hình tuỳ biến thay đổi kích thước. Sử dụng kích thước nhỏ hơn để hiệu suất tốt hơn phải đánh đổi của chất lượng màu sắc. Sử dụng kích thước lớn hơn cho màu sắc tốt hơn và đánh đổi với chất lượng hiệu suất. Khối này nằm trong main thread.


Truyền một đối tượng UIImageColors vào trong closure. Hình ảnh mẫu được thay đổi kích thước để có chiều ngang 250px và tỷ lệ với chiều cao. Khối này chạy trong background thread.

Truyền một đối tượng UIImageColors vào trong closure, với hình ảnh tuỳ biến thay đổi kích thước. Sử dụng kích thước nhỏ hơn để hiệu suất tốt hơn phải đánh đổi của chất lượng màu sắc. Sử dụng kích thước lớn hơn cho màu sắc tốt hơn và đánh đổi với chất lượng hiệu suất. Khối này chạy trong background thread.

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github