Tạo thành phần thiết kế cho Drop-Down Menus

69

Dropdown là thư viện Swift từ Kevin Hirsch cho phép bạn tạo những menus kéo xuống như thiết kế Google Material.

Pulldown menus được tạo với Dropdown có thể mở lên hoặc mở xuống, có thể được neo theo bất kỳ 1 UIView hoặc UIBarButtonItem nào và bạn có thể tạo các cell tuỳ biến cho những dropdown menu nâng cao hơn như menu với icon.

Demo

Thực hiện lệnh pod try DropDown trong console và run project để thử demo. Để cài đặt CocoaPods, chạy lệnh sudo gem install cocoapods trong console của bạn.

Installation

Nhánh này hỗ trợ Swift 3. Nếu bạn cần Swift 2.2: check vào nhánh swift-2.2.

CocoaPods

  1. Thêm pod 'DropDown' vào Podfile.
  2. Cài đặt pod(s) bằng câu lệnh pod install.
  3. Import DropDown trong file .swift cái mà bạn muốn sử dụng.

Basic usage

Optional properties:

Display actions:

Important

Đừng quên gọi

bên trong method didFinishLaunching của Appdelegate để DropDown sẽ xử lý hiển thị của nó với hiển thị của bàn phím ngay khi lần đầu DropDown được xuất hiện.

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github