Tạo Text Labels với hiệu ứng Graphical Glitch

55

GlitchLabel là thư viện Swift của Lee Sun-Hyoup cho phép tạo những text labels với hiệu ứng graphical glitch hấp dẫn.

GlitchLabel có thể được thiết lập bên trong interface builder và hiệu ứng glitch, có thể có hay không có các đường vẽ có thể tuỳ biến. Hiệu ứng có thể được vẽ trắng trên nền đen hoặc ngược lại.

Requirements

  • iOS 7.0+
  • Swift 2.2
  • Xcode 7

Installation

CocoaPods

Manually

Kéo thả file GlitchLabel/GlitchLabel.swift vào project.

Usage

Storyboard support

Programmatically

White screen

Nguồn IDE Academy via maniacdev.com via Github