Tạo Tabbar với slide-out drawer cho nhiều options

58

TabDrawer từ Winslow DiBona là 1 thư viện Swift tạo ra các tab bars với slide-out drawer được thêm vào để hiển thị nhiều lựa chọn trên giao diện.

Với TabDrawer, những lựa chọn có thể được thêm vào cho mỗi tab mà hiển thị cho user chọn. Đây là cách tuyệt vời để tận dụng không gian màn hình ban đầu.

TabDrawer

Requirements

iOS 8+

Installation

TabDrawer có thể cài thông qua CocoaPods. Để cài đặt, đơn giản là thêm các đoạn code sau vào Podfile:

Nguồn IDE Academy via Github