Tạo PreviewImageGallery với hiệu ứng Parallax

117

Preview-Transition là thư viện mã nguồn mở được submit bởi RAMotion cho phép dễ dàng khởi tạo 1 trình duyệt ảnh với hiệu ứng parallax đẹp.

Với Preview-Transition bạn có thể tuỳ biến giao diện gallery bao gồm kích thước hình ảnh, thanh navigation, chữ, màu sắc và khi click 1 tấm hình sẽ hiển thị với hiệu ứng chuyển động đẹp.

preview-transition

Requirements

  • iOS 8.0+
  • Xcode 7.3

Install

Chỉ cần kéo Source folder vào project hoặc cài đặt bằng CocoaPods thông qua dòng code sau trong Podfile:

Usage

1) import PreviewTransition

2) Khởi UITableViewController, kế thừa từ PTTableViewController

3) Thêm các hàm của UITableViewDelegate:

4) Thêm 1 ParallaxCell

storyboards: khởi tạo 1 cell và kế thừa từ ParallaxCell; đừng quên set identifier <CellIdentifier>

hoặc bằng code: register 1 cell trong viewDidLoad: tableView.registerClass(ParallaxCell, forCellReuseIdentifier:<CellIdentifier>)

5) set chiều cao cho cell

6) khởi tạo tên tấm hình (kích thước tấm hình phải bằng hoặc lớn hơn kích thước màn hình)

7) set image và text cho ParallaxCell:

TableViewController của bạn sẽ như DemoTableViewController

Method public override func tableView(tableView: didSelectRowAtIndexPath indexPath:) chúng ta sẽ thêm vào sau. (bước 10)

8) Khởi tạo UIViewController, kế thừa từ PTDetailViewController

9) Thêm action cho backButton và gọi hàm popViewController():

10) Push tới UIViewController này trong in UITableViewController. Thêm method:

11) Cấu hình UINavigationBar

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github