Tạo Passcode Entry Views như Lock Screen

35

Smile-Lock là thư viện iOS dựa trên thành phần giao diện của Rain để tạo password entry views hoàn toàn giống lock screen với hiệu ứng động.

Smile-Lock có thể được thực hiện với interface builder, có thể tuỳ biến các màu sắc và các chấm tròn được hiển thị đại diện cho các số của các chữ số bên trong password.

Thư viện cũng hỗ trợ Touch ID.

Requirements

  • iOS 9.0+
  • Swift 3 (pod version 2.x), Swift 2.3 (pod version 1.x)

What can it do for you?

 1. Tạo một passcode lock view đơn giản.

2. Passcode input completed delegate callback.

Một delegate callback được sử dụng trong trường hợp user nhập đúng password.

3. Touch ID.

4. Tuỳ biến UI.

5. Visual Effect.

Nếu bạn không muốn thấy hiệu ứng ảnh mờ, hãy thay đổi thuộc tính isBlurUI về false trong HomeViewController.swift.

How to use it for your project?

Bằng CocoaPods:

Hoặc bạn có thể kéo thả thư mục SmileLock vào trong project.

Nguồn IDE Academy via maniacdev.com via Github