Tạo Image theo dạng Carousels với hiệu ứng Parallax

115

ParallaxCarousel từ Matteo Tagliafico là thư viện mã nguồn mở viết bằng Swift để tạo carousel views (băng chuyền) với hiệu ứng 3d parallax.

Bạn có thể thực hiện ParallaxCarousel bên trong interface builder và nếu bạn thích bạn có thể tạo 1 băng chuyền thẳng mà không cần hiệu ứng parallax. Các chấm tròn để hiển thị số lượng trang cũng có thể được xuất hiện.

Theo dạng 3D

Theo dạng Normal

Installation

TGLParallaxCarousel có sẵn trên CocoaPods. Để cài đặt nó, đơn giản là thêm những dòng sau vào Podfile:

Usage

1) Đặt 1 UIView vào màn hình ViewController trong Storyboard và chỉnh subclass thànhTGLParallaxCarousel

2) Tạo 1 IBOutlet file ViewController.swift, kết nối nó với delegate và datasource.

3) Conform to delegate

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github