Tạo bộ chọn ngày với TenClock

85

Tenclock là thư viện các thành phần mã nguồn mở từ Joseph Daniels cung cấp 1 bộ chọn thời gian ngày với giao diện tuyệt vời.

TenClock được lấy cảm hứng từ bedtime timer của iOS 10 và tính năng của cả 2 màu sắc ngày và đêm, cho phép user đặt thời gian bắt đầu và kết thúc.

green

10Clock

Usage

Việc điều khiển cho điều này là TenClock. Thêm nó vào hệ thống view của bạn, đặt constraint nó là hình vuông (điều này quan trọng).

Để thiết lập thời gian cho nó, hãy set như sau:

Để set thời gian cho nó là ngày hôm nay. Sau đó, để cập nhật khi ngày thay đổi, adopt tới protocol TenClockDelegate:

Install via CocoaPods

Copy những dòng sau và paste vào Podfile của bạn, sau đó chạy lệnh pod install:

Nguồn IDE Academy via Github