StatusProvider – Thư viện tạo Status Views tuỳ biến

67

StatusProvider là thành phần mã nguồn mở từ tác giả Mario Hahn để hiển thị trạng thái có thể tuỳ biến bao gồm đang load, nội dung rỗng và lỗi.

Bạn có thể tuỳ biến văn bản để hiển thị trên những màn hình khác nhau và hoàn toàn tuỳ biến được màn hình hiển thị lỗi.

StatusProvider

Để cài đặt bằng CocoaPods, thêm dòng sau vào Podfile và chạy lệnh pod install:

Functions

  • Loading
  • EmptyView
  • Error Handling

How to use?

Custom Status Views

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github