Snapping Stepper – Thư viện kết hợp một Stepper với một Slider

51

SnappingStepper là thư viện các thành phần mã nguồn mở từ Yannick Loriot cung cấp thành phần stepper tuỳ biến với 1 slider tích hợp.

SnappingStepper cho phép bạn tuỳ biến giao diện của stepper với nhiều tuỳ chọn (hình dạng, màu sắc, fonts, kích thước) và user có thể dùng 1 slider tích hợp để nhanh chóng duyệt qua các giá trị mà không cần phải bấm từng cái.

Usage

Installation

CocoaPods

Đi tới đường dẫn chưa project, khởi tạo và chỉnh sửa Podfile của bạn và thêm vào SnappingStepper:

Cài đặt vào trong project:

Sau đó, mở lại project từ file .xcworkspace và import SnappingStepper vào file bạn muốn sử dụng.

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github