Segmentio – Tạo thanh điều hướng bằng Segmented Control hỗ trợ hình ảnh

75

Segmentio là một mã nguồn mở dựa vào thành phần UI từ Yalantis cung cấp thanh cuộn segmented control vừa hỗ trợ hình ảnh và văn bản.

Segmentio có thể hiển thị vừa ở top và bottom của màn hình, cho phép tuỳ biến màu sắc đầy đủ và tuỳ biến khoảng cách giữa các phần.

animation

Requirements

  • Xcode 8
  • iOS 8.x+
  • Swift 3

Installation

Để cài đặt thông qua CocoaPods, thêm những dòng sau vào PodFile:

Usage

Import module Segmentio:

Init:

Bạn có thể khởi tạo đối tượng Segmentio bằng code như sau:

hoặc thêm đối tượng UIView trong .storyboard hoặc .xib của bạn, thiết lập class Segmentio và kết nối IBOutlet

Thiết lập Segmentio

Để bắt đầu với tuỳ chọn mặc định bạn chỉ cần truyển nil vào tham số options

Cấu hình các item

Để thiết lập các item bạn cần khởi tạo một mảng chứa các đối tượng SegmentioItem

Xử lí các lựa chọn

Bạn có thể định danh mỗi Item lựa chọn bằng thủ công:

Xử lí callback

Tuỳ biến

Segmentio có thể được tuỳ biến bằng cách truyền cho biến SegmentioOptions

Selection Indicator có thể tuỳ biến bằng cách truyển cho biến SegmentioIndicatorOptions

Đường viền gạch chân có thể được tuỳ biến bằng cách truyền cho biến SegmentioHorizontalSeparatorOptions

Đường phân chia giữa các Segment có thể tuỳ biến bằng cách truyền cho biến SegmentioVerticalSeparatorOptions

Để thiết lập SegmentioStages bạn cần phải tạo một tuple của đối tượng SegmentioStages

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github