SectionScrubber – Tạo bộ lọc UICollectionView với tiêu đề mục

55

SectionScrubber thư mã nguồn UI từ Bakken & Baek cung cấp 1 collectionview scrubber (bộ lọc) tuỳ biến với 1 label chỉ ra tên của mục đang hiển thị trong collectionview.

Khi bạn kéo trên 1 scrubber bạn có thể nhanh chóng lọc giữa những mục khác nhau và tuỳ biến tiêu đề hiển thị bên trong scrubber đó. Hình ảnh, font và màu sắc của scrubber có thể được tuỳ chỉnh.

demo

Usage

Từ UICollectionViewController của bạn:

Installation

SectionScrubber có sẵn trong CocoaPods. Để cài đặt nó, thêm dòng sau vào Podfile của bạn:

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github