RHPreviewCell – Thư viện tạo Preview nhanh nội dung trong TableViewCell

103

RPHreviewCell từ Robert Herdzik là thư viện Swift mã nguồn mở các thành phần UI cung cấp 1 giao diện lấy cảm hứng từ Spotify cho phép users xem nhanh nội dung có thể bị ẩn trong table view cell.

RHPreviewCell cung cấp 1 cú pháp đơn giản để thực hiện và cũng xử lý việc chọn vào mỗi cell. Không cần 3D touch.

RHPreviewCellHeadLogo

first_video

Installation

Thêm dòng sau vào Podfile nếu cài đặt bằng CocoaPods:

Usage

Để tích hợp đầy đủ RHPreviewCell với Table View của bạn, bạn chỉ cần sử dụng RHPreviewCell như UITableViewCell bình thường trong hàm data source 'cellForRowAtIndexPath' của table view:

Điều quan trọng là View Controller của bạn cần comform tới 2 protocol là RHPreviewCellDataSource và RHPreviewCellDelegate. Bằng cách đó bạn sẽ có thể cung cấp tất cả dữ liệu cần thiết cho RHPreviewTalveViewCell.

RHPreviewCellDataSource

RHPreviewCellDelegate

second_video

Nguồn IDE Academy via Github