PMAlertController – Tạo alert view hỗ trợ nhiều tuỳ chỉnh

75

PMAlertController là thư viện Swift được submit bởi Paolo Musolino cung cấp 1 thành phần mã nguồn mở viết bằng Swift cho việc tạo alert view với 1 số tuỳ chọn đẹp.

PMAlertController có thể bao gồm một hình ảnh tiêu đề, các tính năng tùy chỉnh phông chữ, và làm sống động với UIKit dynamic. API tương tự như của UIAlertView. Những alert views có thể được thực hiện trong interface builder hỗ trợ cấu hình các buttons khác nhau.

Features

 • Header View
 • Header Image (Optional)
 • Title
 • Description message
 • Customizations: fonts, colors, dimensions & more
 • 1, 2 buttons (horizontally) or 3+ buttons (vertically)
 • Closure when a button is pressed
 • Similar implementation to UIAlertController
 • Cocoapods
 • Carthage
 • Animation with UIKit Dynamics
 • Objective-C compatibility
 • Swift 2.3 & Swift 3 support

Requirements

 • iOS 9.0+
 • Xcode 8+

CocoaPods

Để cài đặt bằng CocoaPods, thêm những dòng sau vào Podfile:

Manually

Download và kéo folder Library vào project.

Usage

Việc sử dụng rất giống với UIAlertController. PMAlertController  có 2 kiểu: Alert & Walkthrough.

Alert Style: với kiểu này, alert có chiều ngang là 270 points, giống như UIAlertController của Apple.

Walkthrough Style: với walkthrough, alert có chiều ngang bằng chiều ngang màn hình trừ đi 18 points từ cạnh trái và phải. Kiểu này được dự kiến sẽ sử dụng trước khi yêu cầu xác thực từ người dùng như lấy vị trí, push notifications và nhiều hơn nữa.

Show a simple alert with two button

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github