ParticlesLoadingView – Tạo Custom Loading Indicators với một vài hiệu ứng

123

ParticlesLoadingView là thư viện Swift từ Patrick Balestra để tạo loading indicators với một vài hiệu ứng animations.

ParticlesLoadingView sử dụng SpriteKit cho phép bạn nhúng particle emitters tuỳ biến được tạo ra, sử dụng Particle Emitter Editor của Xcode.

Bạn có thể dễ dàng tuỳ biến hình dạng của loading view cho nhiều styles khác nhau.

Description

With ParticlesLoadingView bạn có thể khởi tạo những particles animations SpriteKit của riêng bạn với Particle Emitter Editor tích hợp trong Xcode giống như hình ảnh dưới đây. Khởi tạo 1 particles animation cho riêng bạn bằng cách vào File -> New File -> iOS Resource -> SpriteKit Particle File:

Usage

Để thấy nó hoạt động, run project, clone từ repo, và run pod install từ đường dẫn Example đầu tiên. Example project cho thấy cách thiết lập ParticlesLoadingView trong 1 vài cách khác nhau ways.

Cách dễ nhất để thêm particles animation vào khung viền của bất kỳ subclass UIView nào là sử dụng extension như sau:

Bạn cũng có thể sử dụng class ParticlesLoadingView đã được cung cấp để tạo ra một hình ảnh động. Khởi tạo nó bằng code hoặc trong Storyboard và chọn một built-in ParticleEffect hoặc thiết lập scene.emitterNode để tùy chỉnh đối tượng SKEmitterNode của bạn.

Customizations

Bạn có thể cung cấp particle emitter node của riêng bạn bằng cách thiết kế một hình ảnh động với các particle emitter editor và tạo ra một SKEmitterNode. Nếu bạn muốn tùy biến hơn, project này có tài liệu để bạn có thể tuỳ biến cao hơn.

Installation

ParticlesLoadingView có thể được cài đặt bằng CocoaPods. Để cài đặt nó, đơn giản là thêm dòng sau vào Podfile:

Requirements

iOS 9.0 và Swift 2.2 trở lên.

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github