Paper-Onboarding – Tạo Onboarding Views với hiệu ứng transition đẹp

69

Paper-Onboarding là thư viện cho việc tạo onboarding views với hiệu ứng chuyển đổi đẹp được submit bởi RaMotion.

Với Paper-Onboarding các thành phần có thể được đưa vào trong interface builder hoặc code và bạn có thể tuỳ biến các pictograms, màu, chữ và icon. Onboarding views tương tác với swipe gestures và view mới sẽ lắp đầy màn hình với hiệu ứng chuyển đổi đẹp.

Paper-Onboarding

Requirements

  • iOS 8.0+
  • Xcode 7.3

Installation

Chỉ cần kéo Source folder thả vào project hoặc sử dụng CocoaPods với Podfile:

Usage

Storyboard

1) Tạo 1 UIView kế thừa từ PaperOnboarding

2) Thiết lập dataSource trong attribute inspector

Hoặc dùng Code

Sử dụng các methods trong dataSource để thêm nội dung:

Thiết lập thêm cho các item:

Nguồn IDE Academy via maniacdev via Github