Làm app với Handoff (phần 2)

134

Tiếp theo, bạn cần thêm 1 vài đoạn code để user activity được gửi đến cho 1 thiết bị khác. Cập nhật hàm viewDidLoad của class ViewController như bên dưới.

Đoạn code trên tạo 1 đối tượng NSUserActivity cơ bản với identifier bạn thêm vào trong  Info.plist trước đó. Bạn gán cho đối tượng activity này 1 title và 1 userInfo dictionary với giá trị là chuỗi rỗng empty string values cho key title và content.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đưa các chuỗi vào trong userInfo dictionary của activity. Tuy nhiên, bạn có thể thêm bất kỳ 1 loạt các kiểu của thuộc tính, như số, mảng, và dictionary, cũng như bất kỳ đối tượng NSCoding nào.

Sau đó bạn gán activity mới này cho thuộc tính userActivity của ViewController để mà Handoff API tham chiếu đến nó. Class UIViewController kế thừa những thuộc tính này từ class UIResponder.

Cuối cùng, bạn gọi hàm becomeCurrent của đối tượng activity để nói cho hệ thống rằng cái này sẽ là user activity hiện hành để gửi app gửi đi.

Bạn đã cấu hình user activity thành công, nhưng chúng ta cũng cần điền đầy đủ 1 vài nội dung như người dùng viết ghi chú của họ. Để làm điều này, chúng ta cập nhật user activity hiện tại bằng cách override hàm updateUserActivityState(_:) trong class ViewController. Method này được gọi định kỳ bởi Handoff API để cập nhật user activity hiện tại. Thêm vài dòng code sau vào ViewController.