Hướng dẫn EventKit – Xem chi tiết Event

121

Ở các bài hướng dẫn trước, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách Request Permission, Lấy Events từ Calendar, Thêm mới CalendarEvent. Ở bài hướng dẫn lần này, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách xem chi tiết Event, cũng như là xoá Event đó.

Tuy nhiên, chúng ta sẽ không cần thiết phải tạo 1 UIViewController cũng như là thêm 1 màn hình ở Main.storyboard mà chúng ta sẽ sử dụng EKEventViewController trong framework EventKitUI.

Trước hết, bạn cần xét delegate của tableView và bắt sự kiện khi user chọn vào cell event trên tableView

Tới bước này, chúng ta sẽ lấy được event từ mảng event ở trên từ indexPath nhận được từ sự kiện user chọn vào 1 row.

Sau đó, chúng ta sẽ tạo biến có kiểu EKEventViewController và truyền vào event ở trên vào EKEventViewController.event, và sau đó chúng ta sẽ chuyển màn hình tới EKEventViewController.

Sau cùng, chỉ cần Cmd + R 😅 là sẽ nhận được kết quả.

EventKit Event Detail

Còn về phần Xoá Event thì không cần handle nữa vì đã có hỗ trợ sẵn ở nút Delete Event rồi 💋

Nguồn: IDE Academy