HoverConversion – Điều hướng giữa nhiều Table Views

52

HoverConversion là thành phần mã nguồn mở từ tác giả Taiki Suzuki cung cấp 1 giao diện tuyệt vời để chuyển hướng giữa các UITableViews.

HoverConversion cung cấp 1 UIViewController mà cho phép phân trang các UITableViews dựa trên contentOffset và chuyển động giữa các table views với PanGesture trên navigation view.

sample2 sample1

Feature

  • Phân trang chiều dọc với UITableView
  • Chuyển đổi liền mạch
  • Chuyển đổi với navigationView và pan gesture
  • Chọn cell có liên quan để UIViewController nổi bật lên
  • Hỗ trợ Swift 2.3
  • Hỗ trợ Swift 3

Installation

Thêm dòng sau vào Podfile nếu cài đặt bằng CocoaPods:

Usage

Storyboard or Xib

storyboard

Set custom class của UINavigationController thành HCNavigationController. Ngoài ra, set module thành HoverConversion. Và set HCRootViewController như là ViewController đầu tiên của navigationController.

Code

Set HCNavigationController vào self.window.rootViewController. Và set HCRootViewController thành viewController đầu tiên của navigationController.

HCPagingViewController

Nếu bạn muốn hiển thị nội dung theo chiều dọc, hãy sử dụng HCPagingViewController.

HCContentViewController

Một nội dung bao gồm trong HCPagingViewController là HCContentViewController.
Trả về HCContentViewController (hoặc subclass của nó) với method delegate này.

HCNextHeaderView

Trả về HCNextHeaderView (hoặc subclass của nó) với method delegate này.

Stop transitioning

Nếu bạn muốn tải nhiều nội dung từ server và dừng chuyển đổi, bạn có thể sử dụng thuộc tính canPaging trong HCContentViewController.

Nguồn IDE Academy via Github