Đọc text với AVSpeechSynthesizer (Phần 2)

41

phần 1, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu kỹ thuật để phát âm thanh dựa theo text bằng AVSpeechSynthesizer, ở phần này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách để đổi màu text khi đọc.

Chúng ta sẽ sử dụng lại project đã tạo trước đó.

Trong class Viewcontroller, chúng ta adopt tới AVSpeechSynthesizerDelegate

và conform 2 method sau:

Với method đầu tiên, chúng ta sẽ bắt được sự kiện khi chuỗi text chuẩn bị đọc và chúng ta sẽ đổ màu từng chữ khi đọc đến bằng cách thêm những dòng code sau trong method này:

Với method thứ hai, chúng ta sẽ bắt được sự kiện khi chuỗi text đã đọc xong và chúng ta sẽ  đổi màu chữ thành màu ban đầu (màu đen):

Bước cuối cùng, chúng ta sẽ gắn delegate của biến speakertrong viewDidLoad():

Build và run app để kiểm tra kết quả.

Lương Nhật Lâm © – IDE Academy