CircleMenu – Thư viện tạo Animated Circular Menu

93

CircleMenu từ Ramotion là thư viện Swift chứa các thành phần cung cấp custom UIButton mà khi nhấn vào sẽ tạo ra circle menu với hiệu ứng bắt mắt.

CircleMenu có thể được tạo bằng code hoặc interface builder và cho phép tuỳ biến một số button, khoảng cách giữa các buttons và animation sẽ xuất hiện khi một lựa chọn được thực hiện.

Requirements

  • iOS 8.0+
  • Xcode 7.3

Installation

Chỉ cần kéo thư mục CircleMenuLib vào project.

hoặc sử dụng CocoaPods với Podfile:

Usage

Bằng storyboard:

1) Tạo một UIButton mới kế thừa từ CircleMenu

2) Thêm những images cho trạng thái Normal và Selected.

3) Sử dụng delegate method để cấu hình buttons.

4) Sử dung các thuộc tính để cấu hình CircleMenu.

Bằng code:

delegate methods:

Nguồn IDE Academy via maniacdev.com via Github