Playlist: Học lập trình Swift 3 – Cơ bản

614

Nội dung chính:

 • Giới thiệu công cụ và môi trường lập trình Swift 3
 • Biến và các kiểu dữ liệu trong Swift
 • Các toán tử cơ bản trong Swift
 • If và các toán tử so sánh trong Swift
 • Tìm hiểu Nil, biến Optional và phân biệt ?, ! trong Swift
 • Array – Mảng trong Swift
 • Dictionary trong Swift
 • Function trong Swift
 • Closure trong Swift
 • Enum trong Swift
 • Struct trong Swift
 • Class trong Swift – Phần 1
 • Class trong Swift – Phần 2
 • Init, hàm dựng trong Swift
 • Protocol trong Swift
 • Extension trong Swift

Cập nhật các tin tức mới nhất tại Fanpage và Youtube của IDE Academy